परिच्छेद –२ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –२ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३. जानकारी दिनु पर्ने ः ऐनको दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम १०० देखि १००० किलोवाट सम्मको जलविद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा देहायका विवरणहरु खुलाई महानिर्देशकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ः–

(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण,

(ख) परियोजना स्थलको नक्शा (मुख्य मुख्य संरचना समेत देखिने),
(ग) पानीको स्रोत र उपयोग हुने पानीको परिमाण,
(घ) विद्युत वितरण गरिने क्षेत्र तथा यसबाट लाभान्वित हुने ग्राहक संख्या,
(ङ) उपयोग गरिने जलस्रोतको अन्य कसैले कुनै किसिमबाट उपयोग गरे नगरेको, गरेको भए सो को विवरण,
(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

४. विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनासँंग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्नेछ ः–

(क) परियोजना स्थलको नक्शा (जसमा प्रस्तावित विद्युत गृह, बाँध, जलाशय, नहर, सरुङ्ग, सव–स्टेशन, प्रसारण लाइन, वितरण क्षेत्र आदिको प्रारम्भिक नक्शा र परियोजना क्षेत्र भित्रका गाउँ, शहर, ऐतिहासिक स्थान, बाटो इत्यादी समेत स्पष्ट रुपमा देखाउनु पर्छ),
(ख) सर्वेक्षण गरिने जलस्रोतको क्षेत्र र उपयोग हुने पानीको परिमाण,
(ग) परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित लागत र कुल अवधि (सर्वेक्षण र निर्माण समेतको लागि),
(घ) परियोजनाको कुल जडान क्षमता र वार्षिक उत्पादनको अनुमान,
(ङ) जल बाहेक अन्य साधनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भए प्रयोग गरिने इन्धनको किसिम र त्यसको आपूर्ति गर्ने तरिका,
(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

५. विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत प्रसारण परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्नेछ ः–

(क) विद्युत प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक रुट–नक्शा (प्रस्तावित मुख्य प्रसारण वैकल्पिक लाइन समेत देखिने),
(ख) प्रसारण लाइनको कुल लम्बाई, उद्देश्य र आवश्यकता,
(ग) प्रसारणको लागि प्रयोग गरिने भोल्टेजको स्तर र क्षमता,
(घ) एकमुष्ट प्रसारण गरी आपूर्ति गर्ने भएमा विद्युतको अधिकतम लोड तथा ग्राहकको किसिम,
(ङ) प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित लागत र कुल अवधि (सर्वेक्षण र निर्माण समेत),
(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

६. विद्युत वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः विद्युत वितरणको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत वितरण परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्नेछ ः–
(क) वितरण क्षेत्रको नक्शा (जसमा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक विवरण, विद्यमान वितरण प्रणाली र गर्न खोजिएको वितरण प्रणालीको प्रारम्भिक नक्शा समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ),
(ख) वितरण प्रणालीको उद्देश्य र आवश्यकता,
(ग) वितरण प्रणालीबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरुको संख्या र किसिम,
(घ) विद्युत खरिद वा प्राप्त गर्ने विन्दु र बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य विवरण,
(ङ) वितरण लाइन निर्माण गर्न लाग्ने अनुमानित लागत र कुल अवधि (सर्वेक्षण र निर्माण समेत),
(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

७. दरखास्त उपर जाँचबुझ ः (१) नियम ४, ५ वा ६ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर ऐन र यस नियमावली बमोजिम दरखास्तवालाले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा महानिर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिव माफिकको म्याद तोकी
दरखास्त परेको मितिले १५ दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न विद्युत विकास विभागले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

८. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने ः (१) नियम ४, ५ वा ६ बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये देहायका परियोजना सम्बन्धी दरखास्तको हकमा महानिर्देशकले नियम ७ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखेमा दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ः–
(क) जलाशययुक्त वा बहुउद्देश्यीय बाहेकका एक सय मेगावटसम्मका जलविद्युत उत्पादन,
(ख) सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, बायोमास र फोहोरबाट गरिने विद्युत उत्पादन,
(ग) विद्युत प्रसारण,

(घ) विद्युत वितरण ।

(२) नियम ४ बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित परियोजना सम्बन्धी दरखास्त बाहेक अन्य दरखास्तको हकमा महानिर्देकशले नियम ७ बमोजिम जाँचबुझ गरी सिफारिस सहित सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) सचिवले उपनियम (२) बमोजिम पेश भएका परियोजना सम्बन्धमा विद्युतको सर्वेक्षण अनमतिपत्र दिन मनासिब देखेमा दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिम दिइने विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा क्रमशः

अनुसूची–५(क), अनुसूची–५(ख) र अनुसूची–५(ग) बमोजिम हुनेछ ।

९. एकै पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने ः एउटै परियोजनासंँग सम्बन्धित विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले नियम ४, ५ वा ६ बमोजिमका सबै विवरणहरु खुलाई एकै पटक दरखास्त दिएमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षणका लागि नियम ८ बमोजिम एकै पटक अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ ।

१०. सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ः नियम ८ वा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षणको काम सकेको तीस दिनभित्र तीन प्रति प्रतिवेदन विद्युत विकास विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

११. दोहरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिइने ः नियम ८ वा ९ बमोजिम दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई दोहरो पर्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन ।

१२. विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः विद्युत उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्नेछ ः–

(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (जसमा परियोजना स्थलको नक्शा, उत्पादन गरिने विद्युतको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, लागत, परियोजनाको सहभागीहरुको नाम र तिनीहरुको संलग्नताको किसिम, परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका संचालकहरुको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ),

(ख) विद्युत उत्पादन गर्न खनिज इन्धनको प्रयोग गर्ने भए प्रयोग गरिने इन्धनको किसिम, त्यसको आपूर्ति गर्ने तरिका र सञ्चय प्रणाली तथा सो सम्बन्धी सम्झौता वा आशय पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजपत्र भए सो समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
(ग) सम्भाव्यताको विश्लेषण (परियोजनाको विस्तृत नक्शा सहितको प्राविधिक विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण, ग्राहक तथा उपभोक्ताहरुको विवरण, बिक्री हुन सक्ने विद्युतको अनुमानित परिमाण, विद्युत आपूर्तिमा प्रयोग गरिने अन्य व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भए सो को विवरण),

(घ) वित्तिय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तिय व्यवस्था परियोजनाका लगानीकर्ताहरुको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुने वित्तिय संस्थाहरुको प्रतिवद्धता र लगानीकर्ताहरुको दायित्व तथा शेयर–पुँजी र ऋणको प्रतिशत),
(ङ) घरजग्गाको उपयोग वा प्राप्ति (परियोजनाको लागि स्थायी वा अस्थायी तबरबाट उपयोग वा प्राप्तिको लागि चाहिने आवश्यक सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधनीहरुको लगत),

(च) वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (परियोजनाले वातावरणमा पार्ने उल्लेखनीय प्रतिकूल असरलाई न्यूनतम गर्न अपनाइने उपायहरु, परियोजनाले त्यस क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र साधनको उपयोग, परियोजना पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पाउने लाभ, निर्माण तथा संचालन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु, सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा परियोजना सञ्चालनबाट सम्बन्धित
जग्गा धनीहरुलाई पर्न सक्ने असर, विस्थापित हुने जनसंख्याको लगत र तिनीहरुको पुनर्वासको लागि अपनाइने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ),

(छ) विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी विवरण (परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता वा आशय पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजपत्र भए सो समेत संलग्न गर्नु पर्छ),

(ज) परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी विवरण, (झ) इन्धन आपूर्ति, ढुवानी तथा सञ्चय सम्बन्धी विवरण (परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत तथा अन्य इन्धनको आपूर्ति, ढुवानी वा सञ्चयको सम्बन्धमा भएको सम्झौता वा आशय पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजपत्र भए सो समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ),

(ञ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

१३. विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः विद्युतको प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत प्रसारण परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देशक समक्ष दिनु पर्नेछ ः–

(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (जसमा प्रसारण गरिने विद्युतको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय र लागत, परियोजनाको सहभागीहरुको नाम र तिनीहको संलग्नताको किसिम, परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका संचालकहरुको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ),

(ख) प्रसारण लाइन र प्रसारणको लागि आवश्यक पर्ने सव–स्टेशनहरु समेत भएको रुट–नक्शा, आवश्यक पर्ने राईट–अफ–वे र सिङ्गल लाइन डायग्राम,

(ग) प्रसारण भोल्टेजको स्तर, प्रसारण क्षमता, निर्माणको गुणस्तर, तारको साईज र आपसका दूरी, लट्ठा तथा इन्सूलेटरको किसिम र निर्माण सम्बन्धी विस्तृत नक्शा,

(घ) सम्भाव्यताको विश्लेषण (परियोजनाको प्राविधिक विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण, एकमुष्ट प्रसारण गरी आपूर्ति गर्ने भएमा ग्राहक तथा उपभोक्ताहरुको विवरण, बिक्री हुन सक्ने विद्युतको अनुमानित परिमाण एवं विद्युत आपूर्तिमा प्रयोग गरिने अन्य व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भए सो को विवरण),

(ङ) वित्तिय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तिय व्यवस्था परियोजनाका लगानीकर्ताहरुको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुने वित्तिय संस्थाहरुको प्रतिवद्धता र लगानीकर्ताहरुको दायित्व तथा शेयर–पुँजी र ऋणको प्रतिशत),
(च) घरजग्गाको उपयोग वा प्राप्ति (परियोजनाको लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिको लागि चाहिने आवश्यक सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कूल क्षेत्रफल र जग्गा धनीहरुको लगत),

(छ) वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (परियोजनाले वातावरणमा पार्ने उल्लेखनीय प्रतिकूल असरलाई न्यूनतम गर्न अपनाइने उपायहरु, परियोजनाले त्यस क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र साधनको उपयोग, परियोजना पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पाउने लाभ, निर्माण तथा संचालन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु, सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा परियोजना संचालनबाट सम्बन्धित जग्गा
धनीहरुलाई पर्न सक्ने असर, विस्थापित हुने जनसंख्याको लगत र तिनीहरुको पुनर्वासको लागि अपनाइने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ),
(ज) विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी विवरण (परियोजनाबाट प्रसारण हुने विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता वा आशय पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजपत्र भए सो समेत संलग्न गर्नु पर्छ),
(झ) प्रसारण लाइनको डेढ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका विद्युत सम्बन्धी अन्य संरचनाहरु देखिने नक्शा,
(ञ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

१४. विद्युत वितरणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने ः

विद्युत वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत वितरण परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरु खुलाई तीन प्रति दरखास्त फाराम महानिर्देक समक्ष दिनु पर्नेछः–
(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (जसमा वितरण गरिने विद्युतको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, लागत, परियोजनाका सहभागीहरुको नाम र तिनीहरुको संलग्नताको किसिम, परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका संचालकहरुको नाम, थर वतन समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउन पर्छ ।

(ख) सम्भाव्यताको विश्लेषण, (परियोजनाको प्राविधिक विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण, बिक्री हुन सक्ने विद्युतको अनुमानित परिमाण, विद्युत आपूर्तिमा प्रयोग गरिने अन्य व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भए सो को विवरण),

(ग) वित्तिय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तिय व्यवस्था, परियोजनाका लगानीकर्ताहरुको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुने वित्तिय संस्थाहरुको प्रतिवद्धता र लगानीकर्ताहरुको दायित्व तथा शेयर–पुँजी र ऋणको प्रतिशत),
(घ) वितरण क्षेत्रको नक्शा (त्यस क्षेत्रको भौगोलिक विवरण, विद्यमान वितरण प्रणाली, नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने वितरण प्रणाली),
(ङ) वितरण भोल्टेजको स्तर तथा निर्माणको गुणस्तर,
(च) सेवा पु¥याइने ग्राहकहरुको संख्या र किसिम,
(छ) विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी विवरण (वितरण हुने विद्युत शक्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता वा आशय पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजपत्र भए सो समेत संलग्न गर्नु पर्छ),

(च) अन्य आवश्यक कुराहरु । १५. दरखास्त उपर जाँचबुझ ः (१) नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा
वितरण गर्न अनुमतिपत्रको लागि पर्न आएको दरखास्त उपर ऐन र यस नियमावली बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा महानिर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कुनै कागजात विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दरखास्त
दर्ता भएको मितिले ४५ दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्छ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न विद्युत विकास विभागले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

१६. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने ः

(१) नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्रको लागि पर्न आएको दरखास्त उपर नियम १५ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरु खुलाई विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि प्रस्तावित विद्युत परियोजनाको निर्माण तथा संचालन गर्दा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र विद्युत विकास विभाग समक्ष जोसुकैले
पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो प्रतिक्रिया समेतलाई विचार गरी सम्बन्धित दरखास्तवालाले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिनेछ ।

१७. अनुमतिपत्र दिने ः (१) नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिको लागि परेका दरखास्तमध्ये देहायका परियोजना सम्बन्धी दरखास्तको हकमा महानिर्देशकले नियम १५ र १६ बमोजिम जाँचबुझ समेत गर्दा अनुमतिपत्र दिन
मनासिब देखेमा दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ः–
(क) जलाशययुक्त वा बहुउद्देश्यीय बाहेकका एक सय मेगावाट सम्मका जलविद्युत उत्पादन,
(ख) सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, बायोमास र फोहोरबाट गरिने विद्युत उत्पादन,
(ग) विद्युत प्रसारण,
(घ) विद्युत वितरण ।

(२) नियम १२ बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित परयोजना सम्बन्धी दरखास्त बाहेक अन्य दरखास्तको हकमा महानिर्देशकले नियम

१५ र १६ बमोजिम जाँचबुझ समेत गरी सिफारिस सहित सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) सचिवले उपनियम (२) बमोजिम पेश भएका परियोजना सम्बन्धमा विद्युतको उत्पादनको अनुमति दिन मनासिब देखेमा दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिम दिइने विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्रको ढाँचा क्रमशः अनुसूची–९(क), अनुसूची–९(ख) र अनुसूची–९(ग) बमोजिम हुनेछ ।

१८. एकै पटक विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र दिन सकिने ः एउटै परियोजनासँग सम्बन्धित विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले नियम १२, १३ र १४ बमोजिमका सबै विवरणहरु खुलाई एकै पटक दरखास्त दिएमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि नियम १७ बमोजिम एकै पटक अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ ।

१९. सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र प्रदान गरिने ः विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण मध्ये कुनै एक वा सबै कामको सर्वेक्षण गर्न नियम ८ वा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षण बमोजिमको विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी निर्माण, संचालन तथा सम्भार कार्यको लागि पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादभित्रै नियम १२, १३ र १४ बमोजिमका विवरणहरु खुलाई दरखास्त दिएमा यस नियमावलीको अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही दरखास्तवालालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइनेछ ।

२०. जलस्रोत माथि अधिकार कायम हुने ः यस नियमावली बमोजिम जलविद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र परिमाणसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त
हुनेछ ।

२१. कार्य शुरु गर्नु पर्ने अवधि ः

(१) यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कार्य अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले सर्वेक्षणको हकमा तीन महिना भित्र र उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको हकमा एक वर्ष भित्र भौतिक रुपमा कार्य शुरु गरी सो को जानकारी विद्युत विकास विभागलाई दिनु पर्नेछ । तर म्याद भित्र कार्य शुरु गर्न नसकेको कारण खोली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा त्यस्तो कारण, उचित र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य शुरु भएपछि सो कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा भएको कामको प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

२२. नयाँ अनुमतिपत्र लिनु पर्ने ः (१) ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले पनि नियम १२, १३ वा १४ मा उल्लेखित

विवरणहरु खुलाई ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको दरखास्त उपर महानिर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्तवालालाई अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

२३. विद्युत आयातको स्वीकृतिः

(१) यस नियमावली बमोजिम विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल …………भित्र विद्युत आयात गर्न चाहेमा तत्सम्बन्धमा भएको सम्झौताको विवरण संलग्न गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिको लागि विद्युत विकास विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने दरखास्तमा विद्युत आयात गर्ने मुलुकको नाम, आयात गरिने विद्युतको भोल्टेजको स्तर, परिमाण, वितरण वा प्रसारण गर्ने क्षेत्र, विद्युत आयात गर्ने अवधि तथा अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाउनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको माग बमोजिम वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी दरखास्तवालालाई विद्युत आयात गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

२४. अनुमतिपत्र दस्तुरः (१) यस नियमावली बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची –११ मा तोकिएको दस्तुर बराबरको रकम विद्युत विकास विभागका नाममा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची– ११ मा तोकिएको दस्तुर विद्युत विकास विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिएका व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा निजले राखेको धरौटी रकम अनुमतिपत्र दस्तुर बापत विद्युत विकास विभागले नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ । तर अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएकोमा सोको जानकारी पाएको मितिले तीन महिनाभित्र दरखास्तवाला अनुमतिपत्र लिन नआएमा उपनियम (१) बमोजिम राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु
पर्नेछ ।

तर यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिसम्म जम्मा भएको धरौटी रकम यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठितसंस्थाले अनुमतिपत्र नलिएमा निजले राखेको धरौटी रकम नेपाल सरकारको राजस्व
खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२५. अनुमतिपत्र नविकरण गर्नेः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि समाप्त हुनु एक वर्ष अगावै अनुमतिपत्रको नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र नविकरण गराउँदा अनुसूची–११ मा तोकिएको ………….दस्तुर लाग्नेछ ।

२६. रोयल्टीको प्रयोजनको लागि युनिट (किलोवाट घण्टा) को गणनाः ऐनको दफा ११ बमोजिम रोयल्टीको प्रयोजनको लागि युनिट (किलोवाट घण्टा) गणना गर्दा विद्युत गृहबाट उत्पादित कुल विद्युत मध्ये सोही विद्युत गृह संचालनको लागि प्रयोग हुने विद्युतको परिमाण कट्टा गरी बाँकी हुन आउने विद्युतको परिमाणको गणना गरिनेछ ।

२७. निर्यात कर ः ऐनको दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम विद्युत निर्यात गरेवापत तिर्नुपर्ने निर्यात कर सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।