परिच्छेद –३ विद्युतको वितरक तथा ग्राहकहरुले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु

परिच्छेद –३ विद्युतको वितरक तथा ग्राहकहरुले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु

२८. विद्युत लाइन जडान गर्न दरखास्त दिनु पर्ने ः

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले वितरण गर्ने विद्युत शक्तिको उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिले निजको कार्यालयमा निजले तोकेको ढाँचामा
दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दरखास्तवालाको वायरिङ्ग जाँच गराउन लगाई प्राविधिक तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले ठिक देखिएमा विद्युत लाइन उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ र वायरिङ्ग ठिक नदेखिएमा सो सुधार गर्न सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जाँच भएपछि विद्युत लाइन उपलब्ध गराउने विषयमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहकको बीचमा विवाद उठ्न गएमा सम्बन्धित पक्षले प्रमुख विद्युत निरीक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन उपर निरीक्षकले जाँचबुझ गरी आवश्यक आदेश दिनेछ र त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहक दुबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) दरखास्तवालालाई विद्युत लाइन प्रदान गर्ने सूुचना दिनुभन्दा अगावै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहक हुन इच्छुक व्यक्तिसँग विद्युत लाइन लैजाने तथा उर्जा मापक यन्त्र राख्ने सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त ठाउँको निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई विद्युत लाइन जडान गरी दिँदा र आफनो तर्फबाट सामान जडान गर्दा लाग्ने खर्च समेत खुलाइएको लगत इष्टिमेटको प्रति ग्राहक हुन इच्छुक व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) ग्राहक हुन इच्छुक व्यक्तिले उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त भएको लगत इष्टिमेटको साथमा लाग्ने रकम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यालयमा बुझाएपछि विद्युत लाइन जडान गरिनेछ र त्यस्तो विद्युत लाइन उपर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहनेछ ।

२९. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उर्जामापक यन्त्र जडान गरी दिनु पर्ने ः (१) ग्राहक कहाँ विद्युत शक्तिको खपतको नाप गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफनो तर्फबाट उर्जामापक यन्त्र राखी सो वापत मुनासिब माफिकको धरौटी लिन सक्नेछ (२) ग्राहक कहाँ विद्युत लाइन बहाल नरहेमा उपनियम (१) बमोजिम लिइएको धरौटी त्यस्तो ग्राहकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थितिमा वा सरलीकरणको लागि विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति बीच आपसी समझदारी भएमा उर्जामापक यन्त्र नराखिकन पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत वितरण
गर्न सक्नेछ ।

(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहक कहाँ राखिएको उर्जामापक यन्त्र समय समयमा प्राविधिक जाँच गराउनु पर्नेछ र संचालनको कारणले गर्दा उर्जामापक यन्त्र बिग्रेको देखएमा बिना मूल्य अर्को फेरी दिनु पर्नेछ । तर ग्राहकले जानी जानी वा निजको लापरवाहीको कारणबाट उर्जामापक यन्त्र बिग्रेमा वा चोरी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग सो वापतको मोल लिई नयाँ उर्जामापक यन्त्र जडान गर्नु पर्नेछ ।

(५) उर्जामापक यन्त्र बिग्रेको वा साधारणतः घुम्नु पर्ने भन्दा बढी घुमेको भनी ग्राहकले दरखास्त दिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस्तो उर्जामापक यन्त्र बढीमा १५ दिनभित्र जाँच्न लगाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम जाँच गर्दा उर्जामापक यन्त्र साधारणतः घुम्नु पर्ने भन्दा बढी घुमेको देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बिना मूल्यमा मर्मत सुधार वा अर्को फेरी दिनु पर्नेछ ।

(७) ग्राहकको दावी अनुसार उर्जामापक यन्त्र बिग्री वा बढी घुमी निजलाई नोक्सान परेको देखिएमा ग्राहकले निवेदन दिएको मिति भन्दा एक महिना अगाडिसम्मको नोक्सानीको पूर्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गर्नु पर्नेछ ।

(८) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक महिनाको विद्युत खपत र सो वापत लाग्ने दस्तुर तिरेको समेत देखिने गरी ग्राहकलाई एक कार्ड उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(९) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकको घर जग्गामा जडान गर्ने उर्जामापक यन्त्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य मालसामानमा आवश्यक संख्यामा सिल लगाउन सक्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम लगाइएको सिल अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजले सटाएको व्यक्तिले बाहेक अरु कसैले बिगार्न, फेर्न वा कुनै प्रकारले नष्ट गर्न हुँदैन ।

(११) कुनै ग्राहक कहाँ अगाडि जडान भैसकेको विद्युत लाइन तथा उर्जामापक यन्त्र पाएक पर्दो अन्य ठाउँमा ग्राहकले सार्न चाहेमा नियम ३४ बमोजिमको दस्तुर लिई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकको विद्युत लाइन तथा उर्जामापक यन्त्र सार्न पर्नेछ ।

(१२) ग्राहकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको विद्युत लाइन, उर्जामापक यन्त्र, कट– आउट वा सर्किटब्रेकर बिगार्नु हुँदैन ।

३०. ग्राहकको विवरण तथा सूची तयार गर्ने ः

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई विद्युत लाईन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा तयार पारेको विवरण सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ र निरीक्षकले आफनो जाँचबुझको सिलसिलामा उक्त विवरण हेर्न चाहेमा देखाउनु पर्नेछ ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विद्युत वितरण गरेको क्षेत्रभित्र विद्युत उपभोग गरी रहेका ग्राहकहरुको तथा नयाँ ग्राहक हुन चाहने व्यक्तिहरुको सूची अद्यावधिक रुपमा तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

३१. अरुलाई विद्युतको लाइन दिन नहुने ः ग्राहकले आफ्नो उर्जामापक यन्त्रबाट अरुको घरमा विद्युत लाईन दिन हुँदैन ।

३२. सडक वा सार्वजनिक स्थानको बत्ति सम्झौता बमोजिम हुने ः सडक वा सार्वजनिक स्थानमा जडान भएको बिजुली बत्तिको महसुल, मर्मत तथा सम्भार वापत लाग्ने खर्च सो बिजुली बत्ती जडान गराउने ग्राहक र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बीचमा भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।

३३. महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाउनु पर्ने ः (१) विद्युत सेवा उपभोग गरे वापत ऐनको दफा १७ अनुसार गठित महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको विद्युत महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाउनुु प्रत्येक ग्राहकको दायित्व हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको महसुल बुझाउनु पर्ने म्याद अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । यसरी म्याद निर्धारण गर्दा निर्धारित समय भन्दा अगाडि महसुल बुझाउने ग्राहकले पाउन सक्ने छुट र निर्धारित समय भित्र महसुल नबुझाउने ग्राहकले तिर्नुपर्ने
अतिरिक्त महसुल दर समेत स्पष्ट रुपमा खुलाई दिनु पर्नेछ ।

३४. अन्य दस्तुरः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग विद्युत महसुलको अतिरिक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम देहायको सेवा वापत अन्य दस्तुर असूल उपर गर्न सक्नेछ ः–
(क) विद्युत लाइन जडान गर्दा,
(ख) एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उर्जा मापक यन्त्र सार्दा,
(ग) एक पटक जडान भएको विद्युत लाइन काटी पुनः विद्युत लाईन जडान गर्दा,
(घ) उर्जामापक यन्त्र रहेको बाकस भित्रको फ्यूज बदल्दा,
(ङ) सिल टुटेकोमा नयाँ सिल लगाउँदा,
(च) ग्राहकको नामसारी गर्दा,
(छ) उर्जामापक यन्त्र जाँच गर्दा,
(ज) ग्राहक कार्ड उपलब्ध गराउँदा ।

३५. उर्जामापक यन्त्र राख्नु पर्ने ः १००० किलोवाट भन्दा बढी विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनिवार्य रुपले उर्जामापक यन्त्र राख्नु पर्नेछ ।

३६. विद्यूत परिपथ (सर्किट) को डिजाइन तथा निर्माण बारे ः विद्युत उत्पादन केन्द्र वा मुख्य सव– स्टेशनबाट सबैभन्दा टाढासम्मको वितरण परिवर्तक यन्त्रसम्मको लाईन डिजाइन तथा निर्माण गर्दा परिवर्तक यन्त्रबाट पठाउनु पर्ने भोल्टेज स्तरयुक्त हुने किसिमबाट विद्युत परिपथ (सर्किट) को प्राविधिक नोक्सानी माथि समेत विचार पु¥याई डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

३७. खतरा उत्पन्न भएमा सूचना दिनु पर्ने ः ग्राहक कहाँ जडान गरिएको विद्युतबाट खतरा उत्पन्न भएमा वा हुने सम्भावना देखिएमा ग्राहकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यालयमा यथाशीघ्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

३८. विद्युत लाइनको जाँचबुझ तथा मर्मत ः

(१) नियम ३७ बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यथाशीघ्र प्राविधिक खटाई खतरा निवारण गर्ने कार्य गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त नभए पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विद्युत वितरण गरेको क्षेत्रभित्रको ग्राहककहाँ जडान भएको विद्युत लाइनको समय समयमा विद्युत प्राविधिकबाट जाँचबुझ तथा मर्मत गर्न लगाई सुरक्षात्मक व्यवस्था कायम गराउनु पर्नेछ ।

३९. पुनः विद्युत लाईन दिने ः ऐनको दफा १९ को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम विद्युत सेवा बन्द गरिएकोमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारण गरेको रकम ग्राहकले बुझाएमा पुनः विद्युत लाईन दिइनेछ ।