परिच्छेद –४ विद्युतको भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर

परिच्छेद –४ विद्युतको भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर

४०. सप्लाई भोल्टेज ः (१) सप्लाई भोल्टेजको स्तर देहाय बमोजिम कायम गर्नु पर्नेछ ः–

(क) साधारण ग्राहकको लागि विद्युत सेवा ए.सी. सिँगल फेजमा २३० भोल्ट र थ्री फेजमा ४०० भोल्ट ।
(ख) ए.सी. थ्री फेज चार तारमा सप्लाई चाहनेलाई २३०/४०० भोल्ट ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित भोल्टको स्तरमा ५ प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी गर्न पाइने छैन ।

४१. हाई भोल्टेज वितरण प्रणालीः (१) हाई भोल्टेज वितरण प्रणालीमा देहाय बमोजिमको भोल्टेज स्तर कायम गर्नु पर्नेछ ः–

(क) ३,३०० भोल्ट,
(ख) ६,६०० भोल्ट,
(ग) ११,००० भोल्ट,
(घ) २२,००० भोल्ट, र
(ङ) ३३,००० भोल्ट ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उल्लेखित भोल्टको स्तरमा ५ प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी गर्न पाइने छैन ।

४२. हाई भोल्टेज प्रसारण प्रणाली ः हाई भोल्टेज प्रसारण प्रणालीमा देहाय बमोजिमको भोल्टेज स्तर कायम गर्नु पर्नेछ ः–
(क) ३३,००० भोल्ट,
(ख) ६६,००० भोल्ट,
(ग) १३२,००० भोल्ट,
(घ) २,२०,००० भोल्ट,
(ङ) ४,००,००० भोल्ट ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उल्लेखित भोल्टको स्तरमा १० प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी गर्न पाइने छैन ।

४३. फ्रिक्वेन्सी ः (१)फ्रिक्वेन्सीको स्तर ५० साइकल प्रति सेकेण्ड ५० हर्ष कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको फ्रिक्वेन्सीको स्तरमा २.५ प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी गर्न पाइने छैन ।

४४. पावर फ्याक्टर ः पावर फ्याक्टरको स्तर देहाय बमोजिम कायम गर्नु पर्नेछ ः–

(क) ग्राहककहाँ सप्लाई गरेको विद्युतको पावर फ्याक्टर ०.८ ल्यागिङ्ग भन्दा घटी वा एक इकाई भन्दा बढी लिडि∙ हुन दिनु हुँदैन ।
(ख) विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पावर फ्याक्टर खण्ड (क) बमोजिमको स्तरभित्र राख्नको लागि सुहाउँदो साधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(ग) ग्राहकको विद्युत सम्बन्धी पावर फ्याक्टर खण्ड (क) बमोजिमको स्तर अनुसार नभएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो ग्राहकलाई सुहाउँदो खालको साधन राख्न लगाउन सक्नेछ ।

४५. विद्युत सम्बन्धी विभिन्न स्तरको नाप गर्ने इकाई ः

विद्युत सम्बन्धी विभिन्न स्तरको नाप गर्ने इकाई देहाय बमोजिम कायम गर्नु पर्नेछ ः–
(क) करेन्टको नाप गर्दा मिली एम्पीयर, एम्पीयर वा किलो एम्पीयरमा,
(ख) भोल्टको नाप गर्दा मिली भोल्ट, भोल्ट वा किलो भोल्टमा,
(ग) रेजिष्टान्सको नाप गर्दा ओहम, किलोओहम वा मेगा ओहममा,
(घ) इन्डकटायन्सको नाप गर्दा हेनरी, मिली हेनरी वा किलो हेनरीमा,
(ङ) क्यापासिटायन्सको नाप गर्दा माइको फ्याराड, मिली फ्याराड वा फ्याराडमा,
(च) शक्तिको नाप गर्दा वाट, किलोवाट वा मेगावाटमा,
(छ) उर्जाको नाप गर्दा किलोवाट घण्टा, मेगावाट घण्टा, गिगावाट घण्टामा,
(ज) भोल्ट एम्पीयरको नाप गर्दा भी. ए., के. भी. ए. वा एम. भि. ए. मा,
(झ) रिआक्टीभ शक्तिको नाप गर्दा भि.ए.आर., के.भि.ए.आर. वा एम.भि.ए.आर. मा ।

४६. स्तर कायम गर्नु पर्ने ः

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा विद्युतको भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको स्तरमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भएको नदेखिएमा त्यस्तो प्रणालीमा सुधार गर्न निरीक्षकले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको अवस्था विचार गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक म्याद दिनेछ र सो म्याद भित्र विद्युत प्रणालीलाई ठिक तुल्याउनु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको
कर्तव्य हुनेछ ।
४७. हद थपघट गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस परिच्छेदमा उल्लेखित विद्युतको भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फाक्टरका स्तरको हदहरु प्राविधिक दृष्टिकोणले खतरा नपुग्ने गरी थपघट गर्न सक्नेछ ।