परिच्छेद –६ विद्युत सम्बन्धी कामको सुरक्षात्मक व्यवस्था

परिच्छेद –६ विद्युत सम्बन्धी कामको सुरक्षात्मक व्यवस्था

६८. सावधानी सूचनापाटी ः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका सरसामान नेपाली तथा अंग्रेजीमा लेखिएको सावधानी सूचनापाटी राख्नु पर्नेछ ः–

(क) मोटर, जेनेरेटर, परिवर्तन यन्त्र (ट्रान्सफरमर) र अन्य प्रकारको विद्युत प्रतिष्ठान तथा त्यसलाई संचालन वा नियन्त्रण गर्ने सरसामान,

(ख) ४०० भोल्टभन्दा माथिल्लो भोल्टको विद्युत लाइनको लट्ठामा र एक्सरे बल्ने ट्यूव भएको लाइन बोर्डमा वा त्यस्तो उच्च फ्रिक्वेन्सी भएको प्रतिष्ठानहरु ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सबै विद्युत सामग्री वा प्रतिष्ठानमा सावधानी सूचनापाटी राख्न नसकिने भएमा त्यस्तो सरसामानको नजीकमा वा त्यस्तो सामग्री रहेको ठाउँमा वा प्रवेशद्वारमा राख्नु पर्नेछ ।

६९. विद्युत सप्लाई बन्द गर्नुपर्ने ः

(१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि जडान गरिएको उपरकरणहरुको जाँचबुझ, मरमत वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्नु परेमा विद्युत सप्लाई बन्द गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक दृष्टिकोणले पूर्ण सुरक्षित तरिकाले काम गर्न सकिने भएमा विद्युत सप्लाई बन्द गर्नु अनिवार्य हुने छैन ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य पूरा गरी विद्युत लाइन पुनः संचालन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा माथि राम्ररी ध्यान दिई मात्र संचालन गर्नु पर्नेछ ।

७०. भोल्टेज टेष्टिङ तथा लाइन भूयोजन ः विद्युत लाइनको मर्मत सम्भार गर्नु पर्दा विद्युत प्रवाह टेष्टरद्वारा भोल्टेज नभएको यकीन भएपछि मात्र भूयोजन गरी मर्मत तथा सम्भार कार्य गर्नु पर्नेछ ।

७१. इन्सुलेशन भएको पञ्जा लगाउने ः विद्युतको जीवित लाइन भएको ठाउँमा कुनै काम गर्दा इन्सुलेशन भएको पन्जा लगाएर मात्र काम गर्नु पर्नेछ ।

७२. करेन्ट लाग्दा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी सूचना ः (१) विद्युत करेन्ट लाग्दा गर्नुपर्ने प्राथमिक उपचार सम्बन्धी क्रियाको विवरण नेपाली भाषामा स्पष्ट रुपले बुझ्ने गरी आफ्नो प्रतिष्ठानमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ । मर्मत सम्भार गर्ने कर्मचारीलाई उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिक उपचार सम्बन्धमा तालीम दिनु अनिवार्य हुनेछ ।

७३. सुरक्षा पेटी ः कुनै उच्च स्थानमा वा विजुलीको लठ्ठामा काम गर्ने कामदारहरुलाई सुरक्षा पेटी लगाउन दिएर मात्र काम लगाउनु पर्नेछ ।

७४. दुर्घटनाको सूचना ः (१) प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारले दुर्घटना वा नोक्सानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा विस्तृत विवरण खुलाई विद्युत निरीक्षक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि यस्तो दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन विद्युत निरीक्षकले आवश्यक निरीक्षण गर्न सक्नेछ र प्राविधिक दुष्टिकोणबाट यस्तो दुर्घटना नदोहरिन अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यत्तिको कर्तव्य हुनेछ ।