परिच्छेद –७ निरीक्षण तथा जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –७ निरीक्षण तथा जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था

७५. निरीक्षक एवं कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) ऐनको दफा ३७ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्युत निरीक्षकहरुको नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षकहरुको काममा सहायता गर्न नेपाल सरकारले अन्य आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
७६. निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता ः

(१) इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्षसम्म विद्युत क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति प्रमुख विद्युत निरीक्षकको पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(२) इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति विद्युत निरीक्षकको पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

७७. निरीक्षकको अधिकार ः

(१) नियम ७५ बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रतिष्ठानको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा निरीक्षकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र निजले सोधेको सबै कुराको जवाफ दिनु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।

७८. नयाँ प्रतिष्ठानको जाँचबुझ गर्न निरीक्षक खटाउने ः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खडा गरेको नयाँ प्रतिष्ठानको जाँचबुझ प्रमुख विद्युत निरीक्षक आफैंले वा निजले खटाएको कुनै निरीक्षकले गर्न सक्नेछ ।

७९. चालू प्रतिष्ठानको जाँचबुझ ः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो चालू प्रतिष्ठानको प्रत्येक वर्षमा जाँचबुझ गराई त्यसको प्रमाणपत्र लिई राख्नु पर्नेछ ।

८०. निरीक्षकको आदेश पालन गर्नुपर्ने ः

(१)विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही निरीक्षकले दिएको आदेश अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सचिव समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धमा निजले दिएको आदेश अन्तिम हुनेछ ।

८१. बेठीक विद्युत सामग्री वा प्रणालीको जाँच ः

निरीक्षकले जाँचबुझ गरी बेठीक ठहर गरेको विद्युत सामग्री वा प्रणाली ठीक गरी पुनः संचालन गर्नको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले
निरीक्षक समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । निरीक्षकले विद्युत सामग्री वा प्रणालीको जाँच गरी ठीक देखिएमा त्यस्तो विद्युत सामग्री वा प्रणाली पुनः संचालन गर्न अनुमति दिनेछ ।

८२. जाँचबुझको दस्तुर ः

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा ग्राहकले यो नियमावली बमोजिम निरीक्षकद्वारा कुनै कुराको जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा प्रमुख विद्युत निरीक्षक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गराउँदा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा ग्राहकले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । तर, प्रमुख विद्युत निरीक्षकबाटै सामान्य रुपले खटी आएको निरीक्षकबाट आफ्नो चालू प्रतिष्ठानको जाँचबुझ गराउँदा कुनै जाँचबुझ दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन ।

८३. जाँचबुझको परिणामको सूचना ः

निरीक्षकले जाँच गर्दा विद्युत सामग्री वा प्रणाली ठीक देखिएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ ठीक नदेखिएमा त्यस्तो विद्युत सामग्री वा प्रणालीको मर्मत सुधार, फेरबदल वा संचालन बन्द गर्न लिखित आदेश दिनु पर्नेछ ।