परिच्छेद–१० प्रस्तावका संशोधनहरू

परिच्छेद–१० प्रस्तावका संशोधनहरू

६०. संशोधन सम्बन्धी शर्तहरूः (१) कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शर्तका अधीनमा रही संशोधन
पेश गर्न सकिनेछ ः–
(क) मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत हुनु हुँदैन ।
(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रभित्रको हुनु पर्नेछ ।
(ग) बैठकले पहिले गरिसकेको निर्णयसित बाझिने हुनु हुँदैन ।
(घ) अस्पष्ट, निरर्थक वा महत्वहीन हुनु हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्तावमा गर्नु पर्ने
संशोधनको कारण र कुन विषयमा के कस्तो संशोधन गर्नु पर्ने हो सो खुलाउनु पर्नेछ ।

६१. संशोधनको सूचना ः (१) संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्तावमाथि विचार गरिने दिनको
चौबीस घण्टा अगावै संशोधनको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
तर अध्यक्षको अनुमति लिएर प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुनैपनि
समयमा संशोधनको सूचना पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम संशोधनको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा सचिवले
प्रत्येक संशोधनको एक–एक प्रति सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना नदिई संशोधन पेश गरेमा कुनै पनि सदस्यले आपत्ति
उठाउन सक्नेछ ।

६२. संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार ः (१) प्रस्तावमाथि पेश गरिने संशोधन स्वीकृत गर्ने वा
नगर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ ।
(२) संशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यक्षले सम्बन्धित सदस्यलाई
संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।

६३. संशोधन पेश गर्ने ः अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल
प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभन्दा पहिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी निर्णयार्थ पेश गर्दा
एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएमा अध्यक्षले उपयुक्त ठह¥याएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन
सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिई पेश गर्न सक्नेछ ।