अनुसूची –१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची –१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची –१
(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

जानकारी सम्बन्धी ।

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग ।

१०० देखि १००० किलोवाट सम्मको जल विद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन/प्रसारण/वितरण गर्न लागेकोले विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम देहायको विवरणहरु खोली यो जानकारी दिएको छु ।

१. जलविद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन/प्रसारण/वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा

नाम थर ठेगाना ः–
२. जलविद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन/ प्रसारण/वितरणको उद्देश्य तथा प्रयोजन ः–
३. जलविद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन/प्रसारण तथा वितरण गर्ने क्षेत्र ः–
(क) अञ्चल
(ख) जिल्ला ः–
(ग) गा.वि.स.÷नगरपालिका ः–
४. जडान क्षमता ः–

५. विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिमका विवरणहरु ः– माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

सङ्गठित संस्था भए छाप जानकारी दिने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः–