अनुसूची –२ विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –२ विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –२
(नियम ४ सँग सम्बन्धित)
विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग ।

विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणको लागि विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम देहायको विवरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम र ठेगाना ः–
२. उत्पादनको सर्वेक्षण गरिने विद्युतको किसिम ः–
३. जलविद्युत उत्पादनको लागि सर्वेक्षण गरिने भएमा जलस्रोतको नाम ः–
४. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र ः–

(क) अञ्चल (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.÷नगरपालिका (घ) पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
५. सर्वेक्षणको प्रकृति ः–
६. सर्वेक्षण गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च रु. ……. (पुष्ट्याई विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ )
७. सर्वेक्षण गर्ने अवधि ः–

मिति …………….  देखि मिति …………….  सम्म ।

८. अन्य विवरणहरु ः–

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

सङ्गठित संस्था भए छाप दरखास्तवालाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः