अनुसूची –३ विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –३ विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –३
(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग ।

विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षणको लागि विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ५ बमोजिम देहायका विवरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम र ठेगाना ः–
२. प्रसारण गरिने विद्युत उपलब्ध गराउने परियोजना÷स्थानको विवरण ः–
३. विद्युत प्रसारण कहाँबाट कहाँ गर्ने हो सोको विवरण ः–
४. विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र ः–

(क) अञ्चल (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.÷नगरपालिका (घ) पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
५. विद्युत प्रसारणको भोल्टेज तथा परिमाण ः–
६. सर्वेक्षणको प्रकृति ः–

७. सर्वेक्षण गर्न लागने अनुमानि खर्च रु. ………..
(पुष्ट्याई विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ )

८. विद्युत प्रसारण सर्वेक्षण गर्ने अवधि ः–
मिति ……………. देखि मिति ……………. सम्म

९. अन्य विवरणहरु ः–

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

सङ्गठित संस्था भए छाप दरखास्तवालाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः–