अनुसूची –४ विद्युत वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –४ विद्युत वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –४
(नियम ६ सँग सम्बन्धित)
विद्युत वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग ।

विद्युत वितरणको सर्वेक्षणको लागि विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम देहायका विवरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. विद्युत वितरणको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम र ठेगाना ः–
२. वितरण गरिने विद्युत उपलब्ध गराउने परियोजना÷स्थानको विवरण ः–
३. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र ः–

(क) अञ्चल (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.÷नगरपालिका (घ) पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
५. सर्वेक्षणको प्रकृति ः–
६. विद्युत वितरण सर्वेक्षण गर्न लाग्ने अनुमानि खर्च रु. ……….. (पुष्ट्याई विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ )
७. विद्युत वितरण सर्वेक्षण गर्ने अवधि ः–

मिति …………….        देखि मिति …………….      सम्म

८. अन्य विवरण ः–

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । सङ्गठित संस्था भए छाप दरखास्तवालाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः–