परिच्छेद–१७ संविधानसभा दलको कार्यालय र दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१७ संविधानसभा दलको कार्यालय र दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था

१३५. संविधानसभा दलको कार्यालय ः (१) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै राजनैतिक दलको
संविधानसभा दलको कार्यालय सिंहदरवार स्थित संविधानसभा सचिवालय परिसरमा रहनेछ ।
(२) व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व भई व्यवस्थापिका–संसद दलको कार्यालय रहेका
राजनैतिक दलहरुको हकमा सोही कार्यालयलाई सम्बन्धित दलले आफ्नो संविधानसभा दलको
कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(३) संविधानसभा दलको कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्य व्यवस्था परामर्श
समितिको निर्देशनमा सचिवालयले मिलाउनेछ ।

१३६. विवरण फाराम भर्ने ः संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले
सात दिनभित्र अनुसूची – ६ बमोजिमको व्यक्तिगत विवरण फाराम भरी संविधानसभा
सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३७. संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलले विवरण दिनु पर्ने ः (१) संविधानसभामा
प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलकोे नेताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र
देहायको विवरण संविधानसभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ः–
(क) अनुसूची – ७ बमोजिमको फाराममा आफ्नो दलका सदस्यहरुको नाम र
विवरण, संविधानसभा सचिवालयसँग दलको तर्पmबाट लेखापढी गर्न
अधिकृत गरिएका बढीमा दुईजना सदस्यहरुको नाम र दस्तखत नमूना,
(ख) सम्बन्धित राजनैतिक दलको विधान वा नियमको एक प्रति, र
(ग) सम्बन्धित संविधानसभा दलको छुट्टै विधान वा नियम भए सोको एक
प्रति ।
स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदमा “दलको नेता” भन्नाले सम्बन्धित दलले
आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
संविधानसभामा नेताले गर्नु पर्ने कार्य गर्न सम्बन्धित दलले अधिकृत
गरेको सदस्यलाई समेत जनाउ“छ ।
(२) कुनै राजनैतिक दलको एक मात्र सदस्य भएमा निजले उपनियम (१) को खण्ड (ख)
बमोजिमको प्रति संलग्न गरी नियम १३६ बमोजिमको विवरण दिनु पर्याप्त हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक मात्र सदस्य भएको
राजनैतिक सङ्गठन वा दलमा अर्को सदस्य थप भएमा सो दलले उपनियम (१) बमोजिमको
विवरण दिनु पर्नेछ ।
(४) कुनै दल संविधानसभाको कार्यकालमा गठन भएमा त्यसरी गठन भएको सामान्यतया
सात दिनभित्र सो दलको नेताले उपनियम (१) बमोजिमको विवरण दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा दलको नेताले त्यसरी
परिवर्तन भएको मितिले सात दिनभित्र सो कुराको विवरण संविधानसभा सचिवालयलाई दिनु
पर्नेछ ।

१३८ विवरणको प्रकाशन ः नियम १३६ र १३७ बमोजिम संविधानसभा सचिवालयमा दिइएको
विवरणको सारांश सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

१३९. दल त्याग गरेको मानिने ः कुनै सदस्यले देहायको कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित दलले सो सदस्यले
दल त्याग गरेको मान्न सक्नेछ ः–
(क) दलको सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) अर्को दलको सदस्यता लिएमा,
(ग) आफू समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा, र
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम दल त्याग मानिने अन्य कुनै कार्य गरेमा ।

१४०. दल त्याग गरेको नमानिने ः नियम १३९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा
सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ः–
(क) संविधानसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले सम्बन्धित दलबाट राजिनामा दिएमा,
(ख) कुनै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यहरु छुट्टिई
नयाँ दल बनाई सो दलमा वा भई रहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा
तर एकपटक विभाजित दलका सदस्यहरुले संविधानसभाको सम्पूर्ण कार्यकालमा एक
पटकभन्दा बढि यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

१४१. दल त्याग गरेको सूचना दिन सक्ने ः (१) कुनै सदस्यले नियम १३९ बमोजिम दल त्याग गरेमा
सम्बन्धित दलले अध्यक्षलाई त्यसको सूचना दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दल त्याग गरेको सूचना अध्यक्षलाई दिनु अघि सम्बन्धित
दलले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम दल त्याग गरेको सूचना अध्यक्षलाई दिदा सम्बन्धित दलले
देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–
(क) दल त्याग गरेको सूचना दिने निर्णय सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्य
समितिबाट भएको हुनु पर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको निर्णय प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको दर्जा खुलेको
हुनु पर्ने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको पदाधिकारीले केन्दी्रय कार्य समितिको निर्णयको
प्रतिलिपि सहित उपनियम (२) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान
गरेको सबुत लगायतका सोसंग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजात समेत
संलग्न गरेको हुनु पर्ने ।

१४२. जाँचबुझ गर्न सक्ने ः नियम १४१ बमोजिम दल त्यागको सूचना तथा तत्सम्बन्धी कागजात प्राप्त
भएमा अध्यक्षले सम्बन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम पूरा गर्नु
पर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गराउन सकनेछ ।

१४३. बैठकलाई जानकारी दिने वा सूचना प्रकाशन गर्ने ः नियम १४१ बमोजिम पेश हुन आएको सूचना
नियम १४२ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्बन्धमा यस
नियमावली बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन आएमा अध्यक्षले नियम १४१
बमोजिम दल त्यागको सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको सूचना संविधानसभाको
बैठकलाई दिनुपर्नेछ र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा
टाँस्न लगाउनु पर्नेछ ।

१४४. स्थान रिक्त भएको मानिने ः नियम १४३ बमोजिम दल त्यागको सूचना संविधानसभाको बैठकलाई
दिएमा वा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएमा त्यस्तो सदस्यको स्थान सभामा
रिक्त भएको मानिनेछ ।