अनुसूची –१ संविधानसभाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदको शपथ

अनुसूची –१ संविधानसभाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदको शपथ

(नियम ८ र १० सँग सम्बन्धित)

संविधानसभाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदको शपथ

म………………………………… ……मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु
/ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित
रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहदै संविधानसभाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी,
पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनियता कायम राखी इमान्दारीकासाथ गर्नेछु ।
नाम ………………….
मिति………………………. सही ………………….