अनुसूची –६ विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –६ विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –६
(नियम १२ सँग सम्बन्धित)
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्त

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग ।

महोदय,

विद्युतको उत्पादन गर्न लागेकोले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम देहायका विवरणहरु खुलाई आवश्यक कागजात समेत संलग्न राखी यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. विद्युतको उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम, ठेगाना ः–
२. विद्युत परियोजनाको नाम ः–
३. विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने साधन ः–

४. जलस्रोतको उपयोग गरिने भएमा ः–

(क) नदीको नाम ः–
(ख) जलस्रोत उपयोग गरिने क्षेत्र अञ्चल जिल्ला गा.वि.स.÷नगरपालिका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
(ग) प्रयोग गरिने जलस्रोतको परिमाण ः–
५. मुख्य मुख्य संरचनाहरुको विवरण तथा रहने स्थान ः–
६. कार्य सुरु गर्ने मिति ः–
७. कार्य समाप्त गर्ने मिति ः–

८. अन्य विवरणहरु ः–

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

सङ्गठित संस्था भए छाप दरखास्तवालाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः–