अनुसूची –७ विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –७ विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको दरखास्त

अनुसूची –७
(नियम १३ सँग सम्बन्धित)
विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको दरखास्त

श्री महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग

महोदय,

विद्युत प्रसारण गर्न लागेकोले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत नियमावली, २०५० को नियम १३ बमोजिम देहायका विवरणहरु समेत खुलाई आवश्यक कागजात समेत संलग्न राखी यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. विद्युत प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम, ठेगाना ः–
२. विद्युत प्रसारण गरिने विद्युत उपलब्ध गराउने परियोजना÷स्थानको विवरण ः–
३. विद्युत प्रसारण कहाँबाट कहाँ गर्ने हो सो को विवरण ः–

(क) अञ्चल (ख) जिल्ला
(ग) गा.वि.स.÷नगरपालिका

४. विद्युत प्रसारणको भोल्टेज र परिमाणः–
५. काम शुरु गर्ने मितिः–
काम समाप्त गर्ने मिति ः–

६. अन्य विवरणहरु ः–

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
सङ्गठित संस्था भए छाप दरखास्तवालाको
सही ः–
नाम ः–
मिति ः–
ठेगाना ः