अनुसूची –९(क) विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र

अनुसूची –९(क) विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र

अनुसूची –९(क)
(नियम १७ सँग सम्बन्धित)
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र संख्या ः–

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
महाशय,

विद्युत उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र पाउन मिति ……… ……… मा दिनु भएको दरखास्त अनुसार देहायको विवरण खोली देहायका शर्तहरु सहित यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम ः–
ठेगाना ः–
२. विद्युत परियोजनको नाम ः–
३. विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने साधन ः–
४. जलस्रोतको उपयोग गरिने भए ः–
(क) नदीको नाम ः–
(ख) जलस्रोत उपयोग गर्न पाइने क्षेत्र ः–

अञ्चल जिल्ला गा.वि.स.÷                  नगरपालिका
पूर्व पश्चिम
उत्तर दक्षिण

(ग) प्रयोग गरिने जलस्रोतको परिमाण ः–
५. मुख्य मुख्य संरचनाहरुको विवरण र रहने स्थान ः–
६. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–
७. अन्य शर्तरु ः–

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको
सही ः–
मिति ः–
नाम ः–
पद ः– ………….

अनुसूची ९(ख)
(नियम १७ सँग सम्बन्धित)
विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्र
अनुमतिपत्र संख्या ः–
नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
महाशय,

विद्युत प्रसारणको लागि अनुमतिपत्र पाउन मिति ……… ……… मा दिनु भएको दरखास्त अनुसार देहायको विवरण खोली देहायका शर्तहरु सहित यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम ः– ठेगाना ः–
२. प्रसारण परियोजनाको नाम ः–
३. विद्युत प्रसारण कहाँबाट कहाँ गर्ने हो सोको विवरण ः–
अञ्चल जिल्ला गा.वि.स. ÷                    नगरपालिका
४. विद्युत प्रसारणको भोल्टेज र परिमाण ः–
५. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–

मिति …………… देखि मिति ………..सम्म ।
७. अन्य शर्तहरु ः–

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको
सही ः–
मिति ः–
नाम ः–
पद ः– ………….

अनुसूची ९(ग)
(नियम १७ सँग सम्बन्धित)
विद्युत वितरणको अनुमतिपत्र
अनुमतिपत्र संख्या ः–
नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
महाशय,

विद्युत वितरणको लागि अनुमतिपत्र पाउन मिति ……… ……… मा दिनु भएको दरखास्त अनुसार देहायको विवरण खोली देहायका शर्त सहित यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको पूरा नाम ः–
ठेगाना ः–
२. वितरण परियोजनाको नाम ः–
३. वितरण गरिने विद्युत उपलब्ध गराउने परियोजना÷स्थानको विवरण ः–
४. विद्युत वितरण गरिने भोल्टेज र परिमाण ः–
५. विद्युत विरतरण गरिने क्षेत्र ः–
अञ्चल जिल्ला गा.वि.स.÷                        नगरपालिका
पूर्व पश्चिम
उत्तर दक्षिण

६. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–

मिति …………… देखि मिति……….. सम्म ।
७. अन्य शर्तहरु ः–
अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको
सही ः–
मिति ः–
नाम ः–
पद ः– ………….