अनुसूची –१० विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न अनुमतिपत्र

अनुसूची –१० विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न अनुमतिपत्र

अनुसूची –१०
(नियम २२ सँग सम्बन्धित)
विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र संख्या ः–

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय

महाशय,

विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरणको लागि अनुमतिपत्र पाउन मिति ………….. को दरखास्त अनुसार देहाय बमोजिमका विवरणहरु खुलाई विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (३) र विद्युत नियमावली, २०५० को नियम २२ को उपनियम (२) अनुसार यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. विद्युत उत्पादन÷प्रसारण÷वितरण गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको नाम र ठेगााना ः–
२. विद्युत उत्पादन केन्द्रहरुको विवरण (प्रत्येक केन्द्रको) नाम ः–

(क) जडित क्षमता (किलोवाटमा) ः–
(ख) अनुमानित वार्षिक उत्पादन (किलोवाटमा) ः–
(ग) कमिशनिङ्ग भएको मिति ः–
(घ) विद्युत उत्पादनमा प्रयोग भएको साधन ः–
(ङ) जलस्रोतको उपयोग भएको भए जलस्रोतको नाम ः–
(च) विद्युत केन्द्र रहेको स्थान ः–                       अञ्चल जिल्ला गा.वि.स.÷नगरपालिका

३. विद्युत प्रसारणको विवरण (प्रत्येक लाइनको) ः–
(क) नाम ः–
(ख) भोल्टेजको स्तर ः–
(ग) तारको साइज ः–
(घ) प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता ः–
(ङ) सम्बन्धित सब स्टेशनहरुको भोल्टेज र जडित ट्रान्सफरमरहरुको क्षमताः–
(च) प्रसारण शुरु गरेको मिति ः–

४. विद्युत वितरणको विवरण ः–
(क) वितरणको क्षेत्र ः–                       अञ्चल जिल्ला गा.वि.स.÷नगरपालिका
(ख) वितरणको भोल्टेज ः–

५. वितरण ट्रान्सफरमरहरुको कूल क्षमता ः–

६. ग्राहकको संस्था ः
(क) गार्हस्थ ः
(ख) औद्योगिक ः
(ग) व्यापारिक ः
(घ) ………

जम्मा

७. औसत विक्री दर ः–
८. वितरण शुरु गरेको मिति ः
९. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–
१०. अन्य शर्तहरु ः

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको
सही ः–
मिति ः–
नाम ः–
पद ः– ………….