अनुसूची –१२ तारदेखि भूईसम्म हुनुपर्ने न्यूनतम दुरी