अनुसूची –१३ तार देखि घर वा रुखसम्म हुनु पर्ने न्यूनतम दूरी

अनुसूची –१३ तार देखि घर वा रुखसम्म हुनु पर्ने न्यूनतम दूरी

 

द्रष्टव्य ः–उपरोक्त न्यूनतम दूरी कायम गर्दा हावाको चापले उत्पन्न हुने तारको उच्चतम मच्याई
(म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन) समेतको हिसाब गर्नु पर्नेछ ।