अनुसुची –१४ बिजुलीबाट हुने दुघर्टनाको प्रतिवेदन पठाउने ढाँचा

अनुसुची –१४ बिजुलीबाट हुने दुघर्टनाको प्रतिवेदन पठाउने ढाँचा

अनुसुची –१४
(नियम ७४ सँग सम्बन्धित)
बिजुलीबाट हुने दुघर्टनाको प्रतिवेदन पठाउने ढाँचा

१.. दुर्घटनाको मिति र समय ः–
२. दुर्घटना भएको अञ्चल, जिल्ला तथा स्थान ः–
३. विद्युत सप्लाई भोल्टेज तथा प्रणाली ः–
४. दुर्घटनामा परी मरेको वा घायल भएको व्यक्तिहरुको नाम । दुघर्टनामा कुनै जनावर परेको भए सो समेत उल्लेख गर्ने ः–
५. दुर्घटना भएको क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाम ः–
६. दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको पेशा (विद्युत सम्बन्धित काम गर्ने वा अन्य प्रकारको कार्य गर्ने) स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने ः–
७. (क) विद्युत कार्य गर्दा दुर्घटनामा परेको भए सो को विवरण ः

(ख) अरु कार्य गर्दा दुर्घटनामा परेको भए, कसरी सो भयो सो को विवरण ः

८. विद्युत कार्य गर्दा दुर्घटनामा परेको भए कसको आदेशानुसार कार्य गर्दा दुर्घटना भएको हो, सो को नाम, दर्जा र सो बारे निजको भनाई ः–
९. दुर्घटनाको पूर्ण विवरण ः–
१०. दुर्घटना भएपछि गरिएको विवरण ः–
११. पछि यस्तो दुर्घटना पर्न नदिन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अपनाएको÷अपनाउने कार्यक्रम

विवरण ः–
मिति ः–
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको
दस्तखत ः–
नाम ः–
दर्जा ः–