अनुसूची–३ उम्मेदवारको मञ्जुरी

अनुसूची–३ उम्मेदवारको मञ्जुरी

(नियम १५ को उपनियम (२) र नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
उम्मेदवारको मञ्जुरी

मलाई श्री ……………………………………………………………ले प्रस्ताव गरी नेपालको
राष्ट्रपतिको / उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गरे बमोजिम संविधानसभाबाट निर्वाचित
भएमा म नेपालको राष्ट्रपतिको / उपराष्ट्रपतिको पदमा रही काम गर्न राजी छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको / उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन
मेरो योग्यता पुगेको छ ।

मिति………………
मनोनीत उम्मेदवारको,
नाम ः…………….
सही…………..