अनुसूची–२ (नियम १५ को उपनियम (१) र नियम १६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम १५ को उपनियम (१) र नियम १६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

(नियम १५ को उपनियम (१) र नियम १६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

उम्मेदवारको मनोनयनपत्र                                                                      पासपोर्ट

प्रस्तावकले भर्ने                                                                                     साईजको

 फोटा

श्री निर्वाचन अधिकृत,
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ।

नेपालको राष्ट्रपतिको/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा श्री …………………………………..लाई म
प्रस्ताव गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दछु । निजको विवरण देहाय बमोजिम छ ः–
१. पूरा नाम……………………………………
२. उमेर…………….वर्ष लिङ्ग ः महिला ÷ पुरुष
३. ठेगाना……………………………………..
४. माता/पिता
५. पति/पत्नीको पूरा नाम ………. ……………. ……. …….. …
प्रस्तावक,
नाम………………….
मतदाता नामावलीको क्र.सं….
सही………………
समर्थकले भर्ने
माथि उल्लिखित……. ……. ……… ……. ……. ……. …. … प्रस्तावकले नेपालको
राष्ट्रपतिको / उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा श्री …… ……. …… ….. …… लाई उम्मेदवार मनोनयन गर्नु
भएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
समर्थक,
नाम………………….
मतदाता नामावलीको क्र.सं…
सही………………

६. संलग्न कागजात ः
(क) मनोनीत उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ख) उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा ।
मिति