अनुसूची –४ संवैधानिक समितिका सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

अनुसूची –४ संवैधानिक समितिका सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

(नियम ६५ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित)
संवैधानिक समितिका सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

म………………………………… ……मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक
प्रतिज्ञा गर्छु÷ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
निहित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहदै संवैधानिक समितिको सदस्य
पदको कामकाज सभाले दिएको नीति र निर्देशनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई
कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीकासाथ गर्नेछु र आफ्नो
कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा
जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने
छैन ।
नाम ………………….
मिति………………………. सही ………………….