अनुसूची –५ संविधानसभाका समितिका सभापति पदको शपथ

अनुसूची –५ संविधानसभाका समितिका सभापति पदको शपथ

(नियम ७० को उपनियम (११) र नियम १०९ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
संविधानसभाका समितिका सभापति पदको शपथ

म………………………………… ……मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक
प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
निहित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहदै संविधानसभाको….. ….. …….
…… ……. …… …… ….. ….. समितिको सभापतिको पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा
रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना
नलिई पदीय गोपनियता कायम राखी इमान्दारीकासाथ गर्नेछु ।
नाम ………………….
मिति………………………. सही ………………….