अनुसूची –७ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण

अनुसूची –७ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण

(नियम १३७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको सदस्य सम्बन्धी विवरण

दलको नेताको,–
नाम, थर ः
सही ः
लेखापढी गर्न अधिकृत गरिएका सदस्यको,–
१. नाम, थर ः
सही ः
२. नाम, थर ः
सही ः
मिति ः