चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली,२०५७

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली,२०५७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                          २०५७।३।५

संशोधन :

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।११।२
द्द। चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।६।५
घ। चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।६।७
द्ध। चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।९।२७
छ। चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।६।८

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।