विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७४।६।९
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।