परिच्छेद–४ विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत

परिच्छेद–४ विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत

33. उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न सकिने ः (१)
अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादन गरेको कुल वस्तु
वा सेवाको पच्चीस प्रतिशतसम्म वस्तु वा सेवा देहायको कुनै आधारमा नेपालको
आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ः–
(क) आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएमा,
(ख) विदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उद्योगबाट उत्पादन वा सेवाको
मागमा गिरावट आई निर्यात हुन नसक्ने भएमा,
(ग) काबू बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न असमर्थ भएमा ।
स्पष्टीकरण ः “काबू बाहिरको परिस्थिति” भन्नाले भूकम्प, बाढी,
पहिरो वा यस्तै अन्य विपद् परेको कारण उद्योगले उत्पादन निर्यात
गर्न नसकेको परिस्थिति सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक बजारमा कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु
परेमा अनुमतिपत्रवालाले आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नु पर्नाको आधार र कारण तथा
सोको पुष्टी हुने प्रमाण वा विवरण खुलाई स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनु
पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा सो साथ संलग्न प्रमाण तथा
विवरण जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले उपनियम (१) को अधीनमा रही
आन्तरिक बजारमा कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न निवेदकलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम नेपालको आन्तरिक बजारमा कुनै वस्तु वा सेवा
बिक्री गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएमा अनुमतिपत्रवालाले त्यस्तो परिमाणमा सो
आर्थिक वर्षको लागि ऐन बमोजिम प्राप्त हुने कर छुट तथा सहुलियत पाउने छैन ।

34.भन्सार महसुल फिर्ता दिईने ः (१) कुनै पैठारीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगलाई
विदेश निर्यात गर्ने सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा
पदार्थ वा प्याकेजिङ्ग सामग्री बिक्री गरेको भए पैठारीकर्ताले त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी
गर्दा तिरेको भन्सार महसुल निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता पाउनका
लागि पैठारीकर्ताले त्यस्तो मालवस्तु बिक्री गरेको साठी दिनभित्र देहायका प्रमाण
कागजात संलग्न गरी जुन भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तु पैठारी गरेको हो सोही
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) मालवस्तु पैठारी गर्दाको बीजक, प्रज्ञापनपत्र र नगदी रसिद,
(ख) खरिदकर्ता उद्योग र बिक्रेता पैठारीकर्ताबीच त्यस्तो मालवस्तु खरिद
बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतापत्र,
(ग) मालवस्तु बिक्री गरेको बीजक,
(घ) खरिदकर्ता उद्योगले त्यस्तो मालवस्तु खरिद गरेको देखिने खरिद
खाताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ङ) खरिदकर्ता उद्योगबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको प्रमाण,
(च) खरिदकर्ता उद्योग वा बिक्रेताका तर्फबाट सम्बन्धित भन्सार
कार्यालयको नाममा जारी भएकोे त्यस्तो मालवस्तुमा लागेको
महसुल बराबरको बैंक जमानत ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा भन्सार महसुल फिर्ता
दिनु पर्ने देखिएमा भन्सार कार्यालयले निवेदन परेको तीस दिनभित्र त्यस्तो महसुल रकम
निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको भन्सार
महसुल फिर्ता दिनु पर्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र सोको लिखित
जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री गरेको मालवस्तु प्रयोग गरी उद्योगले
उत्पादन गरेको वस्तु विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गरेपछि
उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको बैंक जमानत फुकुवा गरिनेछ ।
(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिक्रेताले पैठारी
गर्दाको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत समावेश गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेको रहेछ भने
पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता दिइने छैन

35. उत्पादनको परिमाण यकिन गर्नु पर्ने ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले ऐनको दफा
३७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उद्योगको उत्पादनको
परिमाण यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका विवरणहरु प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछः–
(क) उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता र सो क्षमतामा समय समयमा कुनै
थपघट भएमा सोको विवरण,
(ख) पैठारी गरेको कच्चा पदार्थको विवरण,
(ग) कच्चा पदार्थको खपत,
(घ) उत्पादित वस्तुको विवरण,
(ङ) प्राधिकरणले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्राधिकरणले देहाय
बमोजिम उत्पादित वस्तुको परिणाम यकिन गर्नेछ ः–
उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दा हुने*खर्च भएको कच्चा पदार्थको . उत्पादित वस्तुको परिमाण
कुल उत्पादनको परिमाण
उद्योग पूर्ण रुपले सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको जम्मा परिमाण
(३) उपनियम (२) बमोजिमको तरिकाबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण यकीन गर्न
कठिन भएमा प्राधिकरणले त्यसको आधार र कारण खुलाई अन्य उपयुक्त तरिकाबाट
त्यस्तो वस्तुको परिमाण यकीन गर्नु पर्नेछ ।