परिच्छेद–५ समितिका सदस्यको सुविधा तथा सेवाको शर्त

परिच्छेद–५ समितिका सदस्यको सुविधा तथा सेवाको शर्त

36. समितिका सदस्यको सुविधा ः (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत प्रति
बैठक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता तथा
परिवहन खर्च पाउने छन् ।
तर नेपाल सरकार वा प्राधिकरणबाट सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराएको
अवस्थामा त्यस्तो परिवहन खर्च दिइने छैन ।
ह् खर्च भएको कच्चा पदार्थको . उत्पादित वस्तुको परिमाण
जम्मा परिमाण
(२) ऐनको दफा ५३ बमोजिमको गठित उपसमितिको बैठक बस्दा त्यस्तो
बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको कर्मचारी बाहेकको उपसमितिको संयोजक, सदस्य वा
आमन्त्रित सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम बैठक भत्ता
तथा परिवहन सुविधा पाउन सक्नेछन् ।
(३) समितिका सदस्यले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता प्राधिकरणको आर्थिक
विनियमावली बमोजिम हुनेछ ।

37.निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेकोमा जानकारी गराउनु पर्ने ः (१) ऐनको दफा १९ को
उपदफा (२) को खण्ड (ठ), (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम समितिमा मनोनयन भएका
सदस्यले समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु भन्दा अघि प्राधिकरण तथा विशेष आर्थिक
क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ रहे नरहेको विषयका
देहायका विवरण खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ः–
(क) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग
सम्बन्धित कुनै करारमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको
कुनै सदस्य पक्ष रहेको वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण,
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा हुने
लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानी वा
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा निज वा निजको
एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्यको हिस्सा वा शेयर रहे वा
नरहेको र रहेको भए सोको विवरण ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै विषयमा छलफल वा
निर्णय गर्दा कुनै सदस्य वा निजको एकासगोलको परिवारका कुनै सदस्यको कुनै
किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार रहेमा त्यस्तो सदस्यको निजी स्वार्थ रहेको
मानिनेछ ः–
(क) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी वा सहभागितामा वा
निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र
व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी विषय,
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको
अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विषय,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि
प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने विषय,
(घ) उद्योगको अनुगमन सम्बन्धी विषय,
(ङ) प्राधिकरणबाट निर्णय हुने कुनै विषयमा कुनै किसिमले निजी स्वार्थ
वा सरोकार रहेको अन्य कुनै पनि विषय ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो
विषयमा प्रमाणित गरी त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

38. निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने ः (१) प्राधिकरणको निर्णयको लागि पेश हुने कुनै
कार्यसूचीको सम्बन्धमा समितिका कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा
त्यस्तो कार्यसूचीको सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) विपरीत कुनै निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः
बदर हुनेछ र यस्तो निर्णय प्रकृयामा भाग लिने सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम
कारबााही हुनेछ ।

39.गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने ः (१) समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा
प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा
आमन्त्रित व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै
सूचना वा जानकारी अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको
लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) विपरीत समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा
प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा
बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको
मानिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पदीय आचरण पालना नगर्ने समितिका सदस्य,
प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी,
सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही
हुनेछ ।