परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

1.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली,
२०७४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले ऐनको दफा २२ बमोजिम नियुक्त
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “परियोजना” भन्नाले ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम
नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा विशेष आर्थिक
क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा सोको पूर्वाधार
संरचनाको विकाससँग सम्बन्धित परियोजना सम्झनु पर्छ ।
(घ) “परियोजना सम्झौता” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कुनै
तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र निजी
क्षेत्रको लगानीकर्ताबीच नियम १५ बमोजिम भएको सम्झौता
सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रस्तावक” भन्नाले परियोजनामा लगानी गर्न नियम ७ बमोजिम
मनसायपत्र वा नियम १२ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने लगानीकर्ता
सम्झनु पर्छ ।
(च) “स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक
क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा सोको पूर्वाधार
संरचनाको विकास गर्न स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा
सङ्गठत संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “स्वीकृतिपत्र” भन्नाले निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना,
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा सोको पूर्वाधार संरचनाको
विकास गर्न नियम १९ को उपनियम (६) बमोजिम दिइने
स्वीकृतिपत्र सम्झनु पर्छ ।