परिच्छेद–८ विविध

परिच्छेद–८ विविध

47. गुणस्तर तोक्न सक्ने ः (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनमा प्रयोग
गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गुणस्तर तोक्दा प्राधिकरणले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी
प्रचलित कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार लिनेछ ।

48.प्राधिकरणको खाता सञ्चालन ः (१) प्राधिकरणको कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी
निर्देशक वा निजले तोकेको प्राधिकरणको अधिकृत र प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणको शाखा वा सम्पर्क कार्यालयको खाताको सञ्चालन त्यस्तो
कार्यालयको प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

49.आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने ः (१) कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणबाट सम्पादन
गरिने कार्य मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई