अनुसूची–२ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिइने स्वीकृतिपत्र

अनुसूची–२ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिइने स्वीकृतिपत्र

(नियम १९ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिइने स्वीकृतिपत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
स्वीकृतिपत्र नं.ः

श्री ……………………………………

विषय ः विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र ।

प्राधिकरणको मिति …………………. (निर्णय भएको मिति उल्लेख गर्ने) को निर्णय
बमोजिम श्री ………………….. (लगानीकर्ताको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्ने) लाई निजी
लगानीमा देहायको स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विशेष
आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम १९ बमोजिम यो स्वीकृतिपत्र दिइएको छ ।
१. विशेष आर्थिक क्षेत्र रहने स्थानः
२. विशेष आर्थिक क्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफलः
३. प्रस्तावित लगानीको रकमः
४. निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने मिति ः
…………………………
कार्यकारी निर्देशक
प्राधिकरणको छाप मितिः