अनुसूची–५ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न दिइने अनुमतिपत्र

अनुसूची–५ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न दिइने अनुमतिपत्र

(नियम २७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न दिइने अनुमतिपत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं……..

प्राधिकरणको मिति …………………. (निर्णय भएको मिति उल्लेख गर्ने) को निर्णय
बमोजिम श्री ………………………………………. (लगानीकर्ता व्यक्ति वा संगठित संस्थाको
नाम र ठेगाना उल्लेख गर्ने) लाई……………………….ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा
देहाय बमोजिमको उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम २७
बमोजिम यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
१. अनुमतिपत्रवालाको नाम ः
२. उद्योगको ठेगाना ः ……………………..ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्लट
नं…………………….., ब्लक नं…………………..
३. सम्पर्क ठेगाना ः
(क) फोन. नं ः
(ख) इमेल ः
४. उद्योगपति वा सञ्चालकको नाम, थर ः
(क) ठेगाना ः (ख) नागरिकता÷राहदानी नं ः
(ग) नागरिकता÷राहदानी जारी भएको मुलुक ः (घ) जारी मिति ः
५. उद्योगको उद्देश्य ः
६. उद्योगको कुल पूँजी ः
(क) स्थीर पूँजी ः
(ख) चालु पूँजी ः
९. उद्योगको वर्गीकरण ः
१०. उद्योगको स्वीकृत वार्षिक क्षमता ः
११. उद्योगले पालना गर्ने शर्तः विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र
नियमावली, २०७४, अन्य प्रचलित कानून, प्राधिकरणद्वारा निर्धारित तथा बनाइएको
मापदण्ड र निर्देशिका, प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता एवं प्राधिकरणको निर्देशन
बमोजिम उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,–
प्राधिकरणको छाप दस्तखत ः
नाम ः
पद ः
मिति ः