अनुसूची—६ अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदन

अनुसूची—६ अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदन

(दफा २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदन

श्री कार्यकारी निर्देशक,
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
काठमाडौं ।

विषय ः अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउँ ।

महोदय,
…………………………..ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि मिति
………. प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि मिति…………… मा समाप्त हुने भएकोले÷……….
कारणले समयमै उद्योगको नवीकरणको लागि निवेदन दिन असमर्थ भई मिति ……. मा
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएकोले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा
(२)÷(३) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउनको लागि नवीकरण दस्तुर÷विलम्व दस्तुर (
विलम्ब दस्तुर लाग्ने भए) बुझाएको भौचर (भौचर नं………………र मिति………………) र सो
अनुमतिपत्रको सक्कलप्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो निवेदन गरेको छु÷छांै ।
निवेदकको,–
दस्तखत ः
नाम ः
पद ः
उद्योग अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको ठेगाना ः ……,
प्लट नं………………..,
ब्लक नं…………………….
फोन नम्बर ः
मितिः
इमेल ः