मालपोत नियमावली, २०३६

मालपोत नियमावली, २०३६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३६।११।२०
संशोधन
१. मालपोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१ २०४१।२।१
२. मालपोत (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२।३।२६
३. मालपोत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।९।१३
४. मालपोत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।११।१०
५. मालपोत (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।४।१९
६. मालपोत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।१०।४

७.मालपोत (साताैं  संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५।५।१८

 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरु बनाएको छ ।