परिच्छेद – ३ मालपोत असूली सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ३ मालपोत असूली सम्बन्धी व्यवस्था

६. मालपोत असूल हुन बा“की जग्गाको फा“टवारी ः (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम
मालपोत नबुझाई बा“की रहेको जग्गाको फा“टवारी मालपोत कार्यालयले तयार गर्दा
देहाय बमोजिमको बिवरण खुलाई तयार गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जग्गा धनीको नाम,थर र वतन,
(ख) मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा कमाउनेको नाम, थर र वतन,
(ग) जग्गा रहेको गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र वडा नम्बर,
(घ) जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र किसिम,
(ङ) लाग्ने मालपोत,
(च) असूल भएको मालपोत,
(छ) असूल हुन बा“की मालपोत, र
(ज) अन्य रकम ।

(१क) सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले कुनै जग्गाको मालपोत
उठाएको भए त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले उपनियम (१) बमोजिम
फा“टवारी तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) र उपनियम (१क) बमोजिम तयार भएको फा“टवारीको सूचना

मालपोत कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुको साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार
कार्यालय, जिल्ला समन्सवय समिति, सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिका र
जिल्लाको चल्तीको कुनै दुई ठाउँमा समेत टाँस्न लगाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मालपोत कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा कुन गाँउपालिका वा नगरपालिकाको जग्गा कुन मितिमा लिलाम बिक्री हुने हो सो कुरा
सूचनामा प्रष्ट खुलाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित
जग्गावालालाई सूचना दिएको मानिनेछ ।

७. जग्गा लिलाम गर्ने ः (१) ऐनको दफा १६ को उप–दफा (१) बमोजिम मालपोत
कार्यालयले मालपोत असूल उपर गर्न बा“की रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला
कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम बिक्रीको निमित्त बढाबढ गर्नु पर्नेछ ।

(२) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले सकार गरेको रकम तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्नेछ र
सो रकम दाखिल गर्न नसकेमा सकार गरेको रकमको सयकडा दश धरौटी दाखिल
गरी बा“की रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । सयकडा दश धरौटी राखेकोमा
बा“की रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्न नसकेमा राखेको धरौटी जफत हुनेछ र त्यस्तो
जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

(३) लिलाम बिक्री सदर वा बदर गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित
रहनेछ ।

(४) लिलाम बिक्री सदर भएपछि मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेको नाउ“मा
पैतिस दिन भित्र त्यस्तो जग्गाको दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ । मोहीयानी लागेको
जग्गा भए मालपोत कार्यालयले मोहीलाई पनि त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(५) लिलाम बिक्री बदर भएकोमा भने मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेलाई
पैंतीस दिन भित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

८. सकार नभएमा जग्गाको बिक्री वितरण ः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३)
बमोजिम लिलाम सकार नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा मालपोत
कार्यालयले प्रत्येक साल चैत्र १ गतेदेखि १५ गतेसम्म बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्नु
पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्दा नियम ७ को
व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा वा
बढाबढ बदर भएमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बढाबढ
नगरी प्रचलित दरभाउमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

९. जग्गा बिक्री वितरण नभए सम्मको व्यवस्था ः ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)
बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गाको बिक्री वितरण नभएसम्म
मालपोत कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्ति मार्फत त्यस्तो जग्गाको कमोत गर्ने वा कूत
असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

१०. बैंक मार्फत मालपोत दाखिल गर्न सकिने ः (१) जग्गावालाले आफ्नो नाम, थर, वतन
र जग्गा रहेको गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका वडा नम्बर, कित्ता नम्बर,
किसिम र क्षेत्रफल समेत खोली बुझाउनु पर्ने मालपोत सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयको नाउ“मा नेपाल राष्ट्र बैंक भएको ठाउ“मा सो बैंकमा र सो नभएको ठाउ“मा
अन्य बैंकमा दाखिला गरी त्यसको भौचर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दाखिला गर्न
सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बैंक दाखिला गरेको भौचर सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा मालपोत दाखिल गर्ने म्याद भित्र पुगी सक्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र भौचर
मालपोत कार्यालयमा नपुगेमा मालपोत म्यादभित्र बुझाएको मानिने छैन ।

(३) बैंक दाखिला गरिएको भौचर म्याद भित्र मालपोत कार्यालयमा नपुगी जग्गा
लिलाम सदर भैसकेको भए त्यस्तो बैंक दाखिल भए बमोजिमको रकम सो
जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ ।