परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

२४. पुनर्वासद्वारा बिक्री वितरण भएको जग्गा ः पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून
बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको लगत सम्बन्धित कार्यालयले मालपोत
कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

२५. लागू नहुने ः यो नियमावली प्रारम्भ भएको जिल्लामा भूमि प्रशासन नियमहरु, २०२४
लागू हुने छैनन् ।

२६.अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने ः यस नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि
मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

द्रष्टव्य ः (१)मालपोत (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु ः–
“पञ्चायत” को सट्टा “गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका” ।
(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्धारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु ः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।