अनुसूची – २क. सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

अनुसूची – २क. सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

(नियम २२क. को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
मालपोत विभाग
मालपोत कार्यालय ………….
सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

अञ्चल ः–
जिल्ला ः–
नगरपालिका÷गाउ“ विकास समिति ः–
वडा नं. ः