अनुसूची – ४ (नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – ४ (नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) संग सम्बन्धित)

(नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) संग सम्बन्धित)

मितिः………………….

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
मलपोत कार्यालय ………………………. ।

विषय ः भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँ ।

मैले÷यस संस्था÷निकायले भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन
गर्न चाहेकोले अनुमतिपत्रको लागि देहायका कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको
छु÷छौं ।
निवेदक,
सहीः
संस्था वा निकायको छापः नामः
संस्था भएमा दर्ता प्रमाणपत्र नं.ः
ठेगाना ः
स्थायी लेखा नं.ः
व्यक्ति भए नागरिकता प्रमाणपत्र नं.ः
स्थायी लेखा नं.ः
फोन नं./मोबाइल नं.ः

इमेलः
कागजातहरुः
 नागरिकता प्रमाणपत्र÷संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 शैक्षिक योग्यता तथा तालीमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 व्यक्ति वा संस्थाको हकमा बैंक ग्यारेन्टी वा नगद बुझाएको रसिद
 व्यक्ति वा संस्थाको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण