११. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त

११. इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त

चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन गर्न तथा चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन इजाजतपत्र प्र्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रमा उल्लेख भए
बमोजिमको शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।