१९. चलचित्र प्रदर्शन गर्ने समय

१९. चलचित्र प्रदर्शन गर्ने समय

प्रदर्शकले मन्त्रालयले तोकिदिएको समयमा मात्र चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।