२३. बैठक भत्ता

२३. बैठक भत्ता

बोर्डका सदस्यहरूले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत मन्त्रालयबाट तोकेबमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।