परिच्छेद–२ अधिवेशन आव्हान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थिति र बस्ने क्रम

परिच्छेद–२ अधिवेशन आव्हान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थिति र बस्ने क्रम

३. अधिवेशन आव्हान र अन्त्य ः

(१) राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको आव्हान गरेको सूचना महासचिवले सदस्यहरुलाई दिनेछ । त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार समेत गरिनेछ ।

(२) संविधानको धारा ५१ को उपधारा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक बोलाईएमा त्यसको सूचना महासचिवले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सोको सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ ।

(३) संविधानको धारा ५१ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेमा सो सम्बन्धी सूचना सभामुखले सभामा पढेर सुनाउनेछ ।

(४) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी सूचना महासचिवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यहरुलाई दिनेछ । त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

४. सदस्यहरुको उपस्थिति ःबैठकमा आसन ग्रहण गर्नु अघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर राखिएको पुस्तिकामा उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

५. बस्ने क्रम ः (१) प्रत्येक सदस्यले सभामुखद्वारा निर्धारित क्रम र स्थानमा आ–आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपाङ्ग सदस्यको हकमा सभामुखले निश्चित स्थान र क्रम तोकी निजको साथमा एकजना सहयोगी व्यक्तिसमेतलाई बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।