परिच्छेद–३ बैठकको सञ्चालन र स्थगन

परिच्छेद–३ बैठकको सञ्चालन र स्थगन

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन ः

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले संविधानसभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार तोकेका दिनहरूमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बस्नेछ ।
(२) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक सभामुखले निर्धारण गरेको समयमा शुरु हुनेछ ।
(३) कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा त्यसको कारण सहितको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको सूचनापाटीमा टाँसिनेछ । त्यसरी सूचना टाँसिएपछि सबै सदस्यहरूले सूचना पाएको मानिनेछ ।

(४) सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।
(५) बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्नेछ ।
(६) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अन्य सामान्य कार्यविधि संविधानसभा नियमावली,

२०६५ मा उल्लिखित संविधानसभा बैठकको सामान्य कार्यविधि बमोजिम नै हुनेछ । (७) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक सञ्चालनमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पदाधिकारीहरुले सहयोग गर्नेछन् ।