राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७०।२।२०
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।