अनुसूची – ३ सूचनाको भरपाइको ढाँचा

अनुसूची – ३ सूचनाको भरपाइको ढाँचा

(नियम ५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

सूचनाको भरपाइ

…………………………………. विषयको मिति ……………………….. को सूचना प्राप्त भै यस विभागको दर्ता किताबमा मिति…………………………. मा दर्ता भयो ।
विभागको छापः–
दर्ता नं

सूचना दर्ता गर्ने कर्मचारीको,
दस्तखतः–
नामः–
दर्जाः–
मितिः–