अनुसूची – ४ अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने पत्रको ढाँचा

अनुसूची – ४ अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने पत्रको ढाँचा

(नियम ८ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

मितिः

विषयः– अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको ।

श्री ……………………………………….,
…………………………………………………. ।
तपाईलाई राजस्व चुहावट सम्बन्धी देहायको मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नको लागि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा १० बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । महानिर्देशकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही आफूलाई तोकिएको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कार्य …….. दिनभित्र पूरा गरी विभागमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु होला । तपाईंको सहयोगका लागि सहयोगी कर्मचारी निम्न रहनेछन् ।
१. सूचना दर्ता नम्बरः–
२. सूचनाको संक्षिप्त व्यहोराः–
३. सहयोगी कर्मचारीः–
क्र.स.         दर्जा                 नाम, थर                       कार्यालय
(क) ………………….. …………………………… …………………….
(ख) ………………….. …………………………… …………………….
(ग) ………………….. …………………………… …………………….
(घ) ………………….. ……………………………. …………………….
(ङ) ………………….. ……………………………. …………………….

महानिर्देशक