अनुसूची –२ समितिका सभापति पदको शपथ

अनुसूची –२ समितिका सभापति पदको शपथ

अनुसूची –२
(नियम ११३ को उपनियम (१२) सँग सम्बन्धित)

समितिका सभापति पदको शपथ

म………………………………… मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहँदै व्यवस्थापिका–संसदकोे …………. …….. …… ……. …… …… … ……… ….समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीकासाथ गर्नेछु ।

नाम ………………….
मिति……………………….                       सही ………………….