अनुसूची – ६ बयानको ढाँचा

अनुसूची – ६ बयानको ढाँचा

(नियम ११ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
बयानको ढाँचा

मुद्दाः राजस्व चुहावट ।

साल………………………………………………………..नम्बर
………………………………………………..विरुद्ध
…………………………………..
…………………………………………………………….. को बयान

प्रश्न र तिनको जवाफहरु

प्रश्नः– तपाईको र तपाईको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ – ……………………
हो ÷ तपाईको उमेर कति ? पेशा के हो ? घर कहां छ ? ……………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

बयान गर्ने व्यक्तिको                                                                                                               अनुसन्धान अधिकृतको
सहीछाप                                                                                                                                     सहीछाप
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
द्रष्टव्यः बयान गराउँदा अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकता अनुसार क्रमैसँग प्रश्नहरु सोधी सोही क्रममा तिनको जवाफ लेख्नु पर्नेछ ।