अनुसूची – ७ पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – ७ पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

(नियम १२ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

…………………………………. कार्यालय/मुकाम

विषयः– पक्राउ पूर्जी ।

श्री ………………………………………..
ठेगानाः– ………………………………………..
तपाइलाई …………………………………………………. विषयको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ गर्नु परेकोले यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । यो पक्राउ पूर्जी लिई आउने प्रहरी कर्मचारी/कर्मचारीका साथ लागि तुरुन्तै यस विभाग/कार्यालय/मुकाममा उपस्थित हुनुहोला । अन्यथा प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याउनेछ ।

अनुसन्धान अधिकृतकोः–
दस्तखतः–
नाम, थरः–
दर्जाः–
मितिः–