अनुसूची – ९ खानतलासी सम्बन्धी सूचना

अनुसूची – ९ खानतलासी सम्बन्धी सूचना

(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

प. सं.
च. नं.:

मितिः

विषयः– खानतलासी गर्न दिने बारे ।
श्री …………………
………………………
राजस्व चुहावट भएको भनी यस विभागमा प्राप्त सूचनाको आधारमा त्यस फर्म/कम्पनीको कारोवारस्थल/गोदाम लगायत कारोवारसंग सम्बन्धित स्थलको खानतलासी लिई माल सामान तथा कागजात कब्जामा लिनु पर्ने भएकाले यो पत्र लेखिएको छ । अतः यो पत्र लिई यस विभागबाट खटिई आएको टोलीलाई खानतलासी गर्न, कारोवारसग सम्बन्धित कागजात, खातावही एवं विद्युतीय माध्यम लगायत टोलीले उपयुक्त सम्झेका अन्य सूचना, कागजात एवं प्रमाणहरु कब्जामा लिने, आवश्यकता अनुसार सिलछाप गर्ने कार्यहरु निर्वाध रुपमा गर्न दिई सहयोग पुयाउनु हुन राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम जानकारी दिईएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृत/अधिकृतकोः–
दस्तखतः–
नामः–
दर्जाः–
मितिः–